Asianajotoimisto Tatu Pylvänäinen

Yksityishenkilöiden ja yritysten lakiasiat luotettavasti ja ammattitaidolla.


Voitte kääntyä toimiston puoleen esimerkiksi seuraaviin asiaryhmiin kuuluvissa juridisissa kysymyksissä

 • Rikosoikeus: Sekä vastaajan että asianomistajan asianajo oikeudenkäynneissä ja esitutkinnassa (myös laajat ja vaativat rikosasiat sekä talousrikosasiat), puolustajan tehtävät, vangitsemisasiat ja muut pakkokeinoasiat, lähestymiskieltoasiat, valitukset, ylimääräinen muutoksenhaku, sotilasrikokset jne.

 • Perintöoikeus: Perinnönjakokirjat ja perinnönjako, asiakkaan avustaminen perinnönjakotoimituksissa (mm. jakokokouksissa), testamentit, testamentin tiedoksi antaminen, lakiosan vaatiminen jne.

 • Perunkirjoitukset

 • Avioliitto-oikeus: Ositus- ja erottelukirjat, asiakkaan avustaminen avioeron johdosta toimitettavassa osituksessa tai erottelussa, avio-ehtosopimukset, sopimus avioeron varalta jne.

 • Perhe-oikeudelliset asiat: Lasten elatusapu, lasten huolto ja tapaaminen, tapaamisoikeuden täytäntöönpano, isyysasiat, kansainvälinen perheoikeus, edunvalvonta-asiat ja edunvalvontavaltuutukset jne.

 • Avoliiton päättyminen: Erottelu, hyvitys toisen avopuolison omaisuutta kartuttaneesta yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta jne.

 • Yleinen siviilioikeus: Velkomusasiat, turvaamistoimiasiat, vahingonkorvausasiat, sopimusasiat, huoneenvuokra-asiat, lahjakirjat, yleinen asiakirjan laadinta jne.

 • Kiinteistöasiat: Kaupan kohteen virhe, hometaloasiat, kauppakirjat jne. sekä ostajan että myyjän avustaminen.

 • Maahanmuuttajien turvapaikka-, oleskelulupa-, perheenyhdistämis- ja kansalaisuusasiat jne.

 • Työoikeusasiat: mm. työsuhteen päättyminen (korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä), palkkasaatava-asiat, työttömyysetuusasiat, salassapito- ja kilpailukieltoasiat, (sekä työntekijän että työnantajan avustaminen).

 • Hallinto-oikeusasiat: huostaanotto ja muut lastensuojeluasiat, etuusasiat, perustevalitukset, toimeentulotukiasiat, ympäristöasiat, veroasiat, kaikki muut hallinto-oikeusasiat.

 • Yritysten lakiasiat: esim. velkomusasiat, vahingonkorvausasiat, saatavan valvominen maksukyvyttömyysmenettelyissä, työoikeusasiat, salassapitosopimukset, liikehuoneiston vuokra-asiat jne.

 • Eläkeasiat ja muita sosiaalisia etuuksia koskevat asiat

 • Velkajärjestelyasiat

 • Henkilöverotuksen asiat

 • Ulosottovalitukset

 • Potilasvahinkoasiat

 • Kaikki muut yleisjuridiikan asiat


Kielet: Suomi ja englanti.


Yhteydenottolomake / Salatun sähköpostin lähettäminen:

Allaolevaa linkkiä klikkaamalla voit lähettää salattuna sähköpostina esim. yhteydenottopyynnön tai muun viestin Asianajotoimisto Tatu Pylvänäisen sähköpostiosoitteeseen:

https://www.turvaposti.fi/viesti/tatu@pylvanainen.fi