Siirry sisältöön

Asianajotoimisto Tatu Pylvänäinen Oy:n tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella annetaan yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot Asianajotoimisto Tatu Pylvänäinen Oy:n asianajotoiminnassa kerättävät henkilötiedot sisältävästä rekisteristä, rekisterinpitäjästä, kerättävistä henkilötiedoista ja rekisteröidyn oikeuksista.

 

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

Asianajotoimisto Tatu Pylvänäinen Oy (3409619-4)

Kauppakatu 3 B 22, 33200 Tampere

 

Yhteyshenkilö:

Asianajaja Tatu Pylvänäinen

puh. 045 207 2738

tatu@pylvanainen.fi

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietoja kerätään asianajotoimeksiantojen hoitamista ja markkinointia varten. Toimeksiantojen hoitamiseksi henkilötietoja kerätään esteellisyyden tarkistamiseksi, viestintään asiakkaan kanssa sekä muihin toimeksiannon hoitamiseksi tarvittaviin tarkoituksiin. Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus, sopimus tai oikeutettu etu eli palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen.

 

 1. Rekisteröitävät henkilötiedot ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja saatetaan kerätä eri viranomaisilta ja muista julkisista tietolähteistä kuten asiakastietopalvelut sekä tiedonhakupalvelut. Tietoja saatetaan kerätä myös muista kuin toimeksiantajista kuten hoidettavana olevien asioiden vastapuolista. Jokaisen toimeksiannon hoitamisessa kerättäviä henkilötietoja ovat luonnollisen henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Toimeksiantokohtaisesti kerätään myös ainakin joko syntymäaika tai henkilötunnus. Yhteisöasiakkaista kerätään vastaavat tiedot yhteyshenkilöistä.

 

 1. Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa lain sitä edellyttäessä (kuten toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavien tietojen luovuttaminen viranomaiselle). Kun tietoja luovutetaan niiden käsittelyyn ja säilyttämiseen tarkoitetun järjestelmän ylläpitäjälle (kuten asiakashallinta- ja laskutusohjelman ylläpitäjälle) huolehditaan rekisterinpitäjän ja tietojen vastaanottajan välisin sopimuksin siitä, että tietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muuten lainmukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

 1. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin pitkään kuin se on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään soveltuvin osin sovellettavan lain, kuten kirjanpitolain edellyttämän kirjanpidon säilyttämiseen vaadittava aika (10 vuotta).

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi on rekisteröidyn lähetettävä sitä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 

 • Oikeus saada pääsy tietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, että käsitelläänkö rekisteröityä koskevia henkilötietoja sekä tieto siitä, mitä rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään.

 

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen.

Jos rekisteröityä koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia, rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat virheelliset, vanhentuneet tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan.

 

 • Oikeus tietojen poistamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevan henkilötiedon poistamista, jollei tiedon säilyttäminen ole tarpeen. Jos tiedon säilyttäminen on tarpeen toiminnan ylläpitoon, juridiseen perusteeseen tai tietoturvaan liittyvästä syystä, voi rekisterinpitäjällä olla oikeus kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

 

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen.

Rekisteröidyllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus vaatia, että rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan.

 

 • Vastustamisoikeus

Kun henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jollei käsittelyllä ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeuden tai käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ei rekisterinpitäjällä ole enää mahdollisuutta palvella rekisteröityä tämän oikeudellista toimeksiantoa koskevassa asiassa.

 

 • Oikeus saada tiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen.

Jos rekisteröidyn tietoja on käsitelty rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle sähköisesti toimittamansa tiedot yleisesti käytetyssä muodossa tietojen siirtämiseksi toiselle palveluntarjoajalle.

 

 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely perustuu vain rekisteröidyn antamaan suostumukseen, voi rekisteröity peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksen.

 

 • Oikeus suoramarkkinoinnin kieltämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

 • Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole lainmukaista.

 

 1. Henkilötietojen antamisen valinnanvaraisuus ja seuraus tietojen antamatta jättämisestä

Toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavien henkilötietojen antamatta jättäminen johtaa siihen, että toimeksiantoa ei pystytä vastaanottamaan ja toteuttamaan.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin.

 

Rekisteriseloste

Tämän rekisteriselosteen tarkoitus on informoida internetosoitteessa www.pylvanainen.fi sijaitsevan internetsivuston käyttäjiä sivun mahdollisesti käyttämän analytiikkatyökalun mahdollisesti keräämistä tiedoista, jotka koskevat sivun käyttäjiä.

 

1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Tatu Pylvänäinen Oy
Y-tunnus: 3409619-4

Kauppakatu 3 B 22
33200 Tampere

Puh: 045 207 2738

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Asianajaja Tatu Pylvänäinen

Kauppakatu 3 B 22
33200 Tampere

tatu@pylvanainen.fi

3. Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Tatu Pylvänäinen Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjä ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.